1. Organizatorem gry jest OUTSCAPE Michał Winkler mieszczący się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 114/7 zwany dalej OUTSCAPE.
 2. Gra odbywa się w jednym z udostępnionych przez OUTSCAPE pokoju.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji i korzystająca z usług OUTSCAPE (GRACZ) oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przekazania treści niniejszego regulaminu pozostałym graczom.
 4. Aby wziąć udział w grze GRACZ dokonuje rezerwacji wybranego pokoju i dogodnego terminu przez stronę internetową outscape.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 519 640 642 podając niezbędne dane:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Adres e-mail
  4. telefon kontaktowy
 5. Każda rezerwacja gry jest potwierdzona wiadomością e-mail zawierającą szczegóły takie jak: data, godzina, nazwa pokoju oraz link do potwierdzenia przez GRACZA chęci wzięcia udziału w grze.
 6. W celu odwołania rezerwacji gry GRACZ powinien skontaktować się z OUTSCAPE telefonicznie lub mailowo.
 7. OUTSCAPE  może kontaktować się z osobą dokonującą rezerwacji w celu jej potwierdzenia w przypadku, gdy GRACZ nie kliknie w link z maila. W przypadku niemożliwości kontaktu telefonicznego i lub mailowego rezerwacja może zostać anulowana.
 8. OUTSCAPE zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji gry w każdym momencie bez podania przyczyny oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z odwołania
 9. W siedzibie OUTSCAPE należy zjawić się minimum 10 minut przed zarezerwowaną godziną gry. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu przeznaczonego na grę.
 10. Osoby poniżej 16-tego roku życia mogą brać udział w grze tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką prawnego opiekuna.
 11. W grze (w jednym pokoju) może uczestniczyć od 2 do 5 osób.
 12. Gra trwa 60 minut (za wyjątkiem sytuacji, w której GRACZE ukończą grę wcześniej).
 13. GRACZE pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczeni do gry.
 14.  Aktualny cennik gier dostępny jest na stronie internetowej outscape.pl oraz w siedzibie OUTSCAPE. Podane ceny obowiązują dla grup od 2 do 4 osób, za 5-tą osobę obowiązuje dopłata 20 złotych.
 15. Aktualna lista promocji (zniżek od ceny) dostępna jest na stronie internetowej outscape.pl oraz w siedzibie OUTSCAPE.
 16. Płatności za grę należy dokonać w gotówce  przed jej rozpoczęciem.
 17. GRACZE biorą udział w grze na własną odpowiedzialność, będąc świadomi, iż gra odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu i w związku z tym w sposób wyraźny zrzekają się wszelkich roszczeń, odszkodowań z tym związanych oraz zgadzają się na przebywanie w lokalu OUTSCAPE na własną odpowiedzialność.
 18. Każdy pokój wyposażony jest w element umożliwiający jego awaryjne opuszczenie.
 19. Gra nie jest przeznaczona dla osób cierpiących na epilepsje, klaustrofobię, choroby psychiczne, duszności bądź inne schorzenia na przebieg których gra w OUTSCAPE mogłaby mieć negatywny skutek lub stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
 20. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów bez zgody OUTSCAPE
 21. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.
 22. W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu a także używania papierosów elektronicznych.
 23. GRACZE ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia powstałe na skutek wandalizmu i nieprawidłowego używania wyposażenia pokoi i zobowiązują się do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany wszelkich umyślnie zniszczonych elementów wyposażenia.
 24. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.